• Speltid: 90 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.inkonst.com

_gunnel_o_rickard_ ”Croquis”

PREMIÄR

Koreografi för maskiner och ritkol.

En resa ned i gränslandet mellan det digitala och det analoga, till ett rum fullt av fuktighetsmätare, värmekameror och vibrationssensorer.

En krokimodell står alldeles stilla medan tecknarna ritar och tittar med koncentrerad blick. Alldeles analogt, bara kroppen och ritkolet. Men inte ens en stillastående kropp slutar röra sig - pyttesmå skakningar, förändringar i temperatur och ofrivilliga små ljud flyger ut i omgivningen. Krokimodellen tänker på alla slags mätare och maskiner som kan uppfatta den lilla lilla rörelsen, förvandla den till signaler - signaler som i sin tur kan trigga andra händelser. Snart kanske kroppen inte bara är ett stillastående objekt, utan en dirigent i en digital orkester, där bilder, musik och rörelser beräknas ur kroppens svett och hjärtslag?

Croquis är en regression till nollpunkten och bortom, ett rum för hänförelse och nyfikenhet som utforskar sambanden mellan den nya och den gamla världen. En plats där dans och rörelse kan transportera kroppen till andra dimensioner, ett dansgolv där ovetande är en helig praktik och dörrarna står öppna för helt oväntade förklaringar.

_gunnel_o_rickard_ (SE) är en anarkistisk expertgrupp som utgår från koreografi för att förstå världen. Sedan 2002 har de producerat utställningar, föreställningar, filmer och pedagogiskt arbete. Croquis är deras debut i finsalongen.

Konstnärliga ledare: Robert Logrell, Fridolf Lundmark | Med: Robert Logrell, Fridolf Lundmark, Kaspars LIepins | Kompositör: Kaspars LIepins | Scenograf/visuals: Petter Nilsson | Konsultation: Sophie Stigfur, Maximillian Zeromskiw, Daniel Palmdal | Teknisk support: Julia Giertz, Emanuel Arvanitis

_________________________________________

ENG

17-19/5
19.00
90 min
110/160

Choreography for machines and charcoal

A journey to the borderlands between the digital and the analogue, to a room full of hydrometers, heat cameras and vibration sensors.

A live figure drawing model stands completely still while the artists draws and looks with a concentrated gaze. Completely analogue, just the body and the artist’s coal. But not even a still standing body stops moving - tiny shivers, fluctuations in temperature and small involuntary sounds escapes out into the surroundings. The figure drawing model thinks of all sorts of measuring tools that could register these tiny tiny movements, turn it into signals - signals that could trigger other events. Soon maybe the body isn’t just a still standing object, but a conductor in a digital orchestra, where images, music and movements are calculated from sweat and heart beats?

Croquis is a regression to zero and beyond, a room for amazement and curiosity that explores the ties between the new and the old world. A place where dance and movement can transport the body to other dimensions, a dancefloor where not knowing is a holy practice and the doors are open to completely unexpected explanations.

_gunnel_o_rickard_ (SE) is an anarchist expert group who use choreography to understand the world. Since 2002 they have produces exhibitions, performances, films and pedagogical work. Croquis is their debut in the fancy theatres.

Artistic direction: Robert Logrell, Fridolf Lundmark | With: Robert Logrell, Fridolf Lundmark, Kaspar LIepins | Composer: Kaspars LIepins | Set design/visuals: Petter Nilsson | Consultation: Sophie Stigfur, Maximillian Zeromskiw, Daniel Palmdal | Technical support: Julia Giertz, Emanuel Arvanitis | Created in residencies at Inkonst, Danscentrum Syd, Dansstationen, La vida Surf Morocco, Malmös autonoma ateljémiljö

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.