Foto: Petter Pettersson / Lilith Performance Studio
  • Speltid: 40 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.lilithperformancestudio.com

The Documentary

“Som att gå rakt in i en pågående dokumentär”

För tio år sedan upplevde konstnären Henrik Lund Jørgensen att det svenska samhällsklimatet hade nått fram till en “point of no return”. Utifrån den rådande tidsandan samt en händelse som ägde rum i Malmös närområde, har han i drygt ett år tillsammans med Lilith Performance Studio arbetat fram en omfångsrik och komplex total-performance.

Texterna som framförs i verket är på svenska
The texts performed in the performance are in Swedish

Den 3 september öppnar Lilith Performance Studio årets första totalperformance - The Documentary av Henrik Lund Jørgensen.
September 3rd is the opening date for the total performance - The Documentary by Henrik Lund Jørgensen.

The Documentary tar med en liten grupp besökare på en vandring genom långa korridorer, in och ut i flera rum. Konstruktionerna är detaljerade kopior i skala 1:1 av både existerande och rivna byggnader i en annan del av Malmö. Lager på lager växer en historia som rönte stort intresse från media fram och beskriver en tid där ett skifte i samhällsandan kom att förändra bilden, berättelsen och inställningen till vi och dom. Besökaren följer med tillbaka till den tiden och fram till idag.

Performancen är en dokumentär live-rekonstruktion av ett videoverk som Lund Jørgensen arbetade med 2009 men som inte slutfördes pga av farhågor för eventuella rättsliga konsekvenser. Flera av karaktärerna han jobbade med i filmprojektet 2009 medverkar även i detta verk, t.ex har en liten pojkes blick nu blivit en ung mans reflektion av sitt eget minne.

Lund Jørgensen sammanför performance och bildkonst med en dokumentär lager på lager-teknik. Bilder, filmer och skeenden återges och repeteras sanningsenligt, och samtidigt helt fabricerade, beroende på hur, när och av vem, verken upplevs. Han beskriver själv sitt arbetsområde som ‘konceptuell dokumentarism’. The Documentary är uppbyggd men dokumentärfilmsstruktur, det vill säga att besökaren rör sig fysiskt och mentalt genom något som verkar vara en dokumentärfilm.
2012 gjorde Lilith Performance Studio ett mycket omtalat och kritikerrosat samarbete med Lund Jörgensen; FARB – The Story About A Polyester Soldier
 (the 3rd (class) passenger) Dokumentationen från det arbetet finns att se på vår hemsida.

Henrik Lund Jørgensen är född i Stokkemarke, Danmark, 1975 och bor och arbetar i Malmö, Sverige. Han arbetar som konstnär och dokumentärfilmare. De senaste åren har han haft soloutställningar på Krognoshuset, Lund (2018) och Vandalorum, Värnamo (2016) samt deltagit i flertalet grupp- och vandringutställningar. I år medverkade han i Göteborgs Film Festival och till hösten har han en utställning på Ystad konstmuseum tillsammans med Gerhard Nordström där han även premiärvisar en film som utgår ifrån Nordströms målerisvit Sommaren 1970.

Medverkande: Daniel Mårs, Lo Pettersson – Lundgren, Inna Pettersson-Lundgren, Vilija Židovainytė, Selma Kjellsson, Miodrag Stojanovic, Cecilia Eriksson, Erik Wall, Sandra Stjernfeldt, Martin Lindblom, Debora Contador, Giselle Escobar Munnier, Jonas Ermegård, Isa Liljegren, Mihaela Jekic, Lærke Segerlund.
I performancen framförs en dikt av Daniel Mårs & Charlotte Qvandt från diktsamlingen Flockmatrisen.

The Documentary

“Like walking straight into a live documentary”

Ten years ago the artist Henrik Lund Jørgensen experienced the Swedish social climate reaching “a point of no return”. Based on the zeitgeist of that time, and on a specific event in the Malmö area, he has spent more than a year developing an extensive and complex total performance, in collaboration with Lilith Performance Studio.

April 23 is the opening date for this spring’s large performance at Lilith Performance Studio - - The Documentary by Henrik Lund Jørgensen.

The Documentary takes a small group of visitors on a walk through long corridors, in and out of several rooms. The constructions are detailed 1:1 copies of both existing and demolished buildings in a different part of Malmö. Layer by layer a story forms, about an event that was widely covered by media, and describes a time where a transformation of the social climate changed the picture. A story about the attitudes regarding “us” and “them”. The visitor is taken on a journey in time from that period until today.

The performance is a documentary live reconstruction of a piece of video art Lund Jørgensen worked on in 2009, but never finished due to fear of possible legal implications. Several of the characters in the video project also appear in the performance. For example, the gaze of a small boy has now turned into a young man’s reflection of his own memory.

Lund Jørgensen brings performance art and visual arts together with a layered documentary technique. Pictures, moving images, and events are presented and repeated truthfully, and at the same time completely fabricated, depending on how, when and by who, the works are experienced. His own description of his field of work is “conceptual documentarism”. The Documentary is based on the structure of a traditional documentary, which means that the visitor is moving, physically and mentally, through something appearing to be a documentary.

In 2012 Lilith Performance Studio cooperated with Henrik Lund Jørgensen on a very talked-about and praised performance: FARB – The Story About A Polyester Soldier
 (the 3rd (class) passenger). Documentation from the project is available on our website.

Henrik Lund Jørgensen was born in Stokkemarke, Denmark in 1975. He lives and works in Malmö, Sverige as an artist and documentary filmmaker. In recent years he has had solo exhibitions at Krognoshuset, Lund (2018) and Vandalorum, Värnamo (2016) and has participated in several group and traveling exhibitions. This year he participated in the Gothenburg Film Festival and this fall he will have an exhibition at the Ystad Art Museum together with Gerhard Nordström, where he also premieres a film based on Nordström's painting suite Summer of 1970.

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.