• Kategori:
  • Hemsida: http://www.lilithperformancestudio.com

”Pläsnt Dschörnie: New Moves” - Ethan Hayes-Chute

Flyttfirmans universum tar över LILITH!

Lilith Performance Studio öppnar höstens stora totalperformance, Pläsnt Dschörnie - New Moves, en “parafiction” i form av en flyttfirma av Ethan Hayes-Chute.

Pläsnt Dschörnie är ett huvudkontor med goda faciliteter; lastrum, transportbilar och flertalet anställda med gedigen erfarenhet. Det är ett passionerat företag, med en tvångsmässig omtänksamhet över sina kunders tillfredsställelse, känslor och behov. Personalen arbetar med en precision som gränsar till absurditet, med en omsorg för "flytten" så noggrant genomarbetad att det i verkliga livet inte skulle existera. En sådan servicenivå i dagens vinstorienterade effektivitetsiver, skulle vara helt ogenomförbar.

Vi vet inte varför, när och var denna flyttfirma finns, eller hur den kom till.
Pläsnt Dschörnie är mer likt ett sinnestillstånd, än en fysiskt geografisk plats. Kunderna är frånkopplade den verklighet vi har tillgång till.

I flera år har konstnären Ethan Hayes-Chute sparat flyers från flyttfirmor som han fått i sin brevlåda i Berlin. Dessa reklamblad, med sin omoderna gör-det-själv-design gjorde honom nära nog besatt. Alla flyers, trots att de kom från olika företag, följde samma koncept.
Var alla gjorda av samma person? Kopierade företagen varandra? Hur kan man välja ett företag utifrån alla dessa kopior?
Ethan kände sig nästan tvingad att försöka konkurrera med flyttfirmorna. Han började göra sina egna flyers, i enkel klipp och klistra teknik och med samma föråldrade marknadsföringsjargong som firmorna använde. I takt med varje egentillverkad flyer växte det fiktiva företagets inre själ tills det blev ett självuppfyllande universum.

Pläsnt Dschörnie - New Moves, undersöker idén om ett funktionellt system, en arbetskraft direkt kopplad till övergångar i privatlivet. Genom en egensinnig och lekfull inre logik fattas beslut, inte baserat på dess funktionalitet eller produktivitet, utan snarare på inre fantasier runt maktstrukturer, spel och behovet av att bearbeta verkligheten på ett personligt plan.

Som besökare har du möjlighet att gå in och följa logiska processer och absurda händelser en vanlig dag på firman. Du är välkommen att röra dig fritt efter vissa direktiv och stanna så länge du önskar.

The New Domestic Woodshop och Camp Solong är två betydande verk av Hayes-Chute de senaste åren.
The New Domestic Woodshop är en serie kortfilmer baserade på Gör-det-själv-TV-program där Ethan själv är värd under namnet Eth. I varje avsnitt får vi se Eth konstruera saker utifrån sina vardagliga drömmar i syfte att förbättra sin livssituation.
Camp Solong är en absurd och samtidigt uppriktig mini-institution i form av ett 3-dagars sommarläger för vuxna. Lägret viker hela sitt program åt den oundvikliga och förestående uppgiften alla kommer ställas inför: ”att säga adjö” Inte bara i slutet av lägret, utan också i slutet av alla relationer och själva livet. Camp Solong är ett pågående projektet i samarbete konstnären Dafna Maimon.

Ethan Hayes-Chute (f. 1982, Freeport, Maine) undersöker olika förhållningssätt till livet utifrån ett nära vardagligt perspektiv. Inför ett nytt arbete går han igenom en rollspelsprocess för att hitta fakta och figurer bakom de karaktärerna vars platser och sammanhang han ska skapa. Han huvudfokus kretsar runt självförsörjning, gör-det-själv mentalitet och mänskliga problemlösningsförmågor.
Hayes-Chute har skapat många olika miljöer som verkar verkliga och inbodda, med mängder av spår från mänsklig aktivitet ur det vardagliga livet. Platser som är tomma, som tillfälligt lämnats. I Pläsnt Dschörnie - New Moves som är det hitintills största verk Hayes-Chute genomfört pågår fortfarande aktiviteten, och nya spår lämnas.

Se mer om Ethan Hayes-Chutes konstnärskap:
https://www.ethanhc.com

Lilith Performance Studio opens the fall with the total performance, Pläsnt Dschörnie - New Moves, a parafiction in the form of a moving company by Ethan Hayes-Chute.

Pläsnt Dschörnie comes to life; the headquarters are populated by loading docks, transport trucks and numerous employees fulfilling various important roles backed by solid experience. Pläsnt Dschörnie is no ordinary enterprise, but one that is passionately – almost obsessively – concerned with the satisfaction of its moving customers, their emotions, and needs. The company appears to offer a precision of labor bordering on absurdity, a form of care for the act of “moving” so elaborate, that in real life, no such company could exist because such levels of service would, especially in today’s fast-moving, profit-oriented societies, be wholly unfeasible.

Yet we do not know why, where, or when this moving company exists, or how it came to be. The company acts more as a state of mind than a physical space with its geographical location and customers being disconnected from a reality we can access.

For years, Ethan Hayes-Chute has been collecting advertisements left behind by moving companies in his Berlin mailbox. Their very specific and outmoded do-it-yourself designs became an obsession for the artist. It seemed like these flyers, made by countless moving companies in the city, were all following some sort of unseen formula. Were these flyers all made by the same person? Did every company simply copy the others? How would one choose between one or another of these repetitive adverts.

The artist felt compelled to ‘compete’ with these companies and began making his own adverts drawing on various sources of vernacular graphic design and outdated marketing jargon. With each flyer, the company’s inner psyche grew until it became an elaborate universe of make-believe. Starting from the process of these flyers and the fragmented information provided on them, Pläsnt Dschörnie is now being brought to life.

With Pläsnt Dschörnie - New Moves, the idea of a functional system, a working force, directly linked with private people’s transitions in life, is explored through a peculiar and playful inner logic; decisions are not made based on their functionality or productivity, but rather on inner fantasies relating to games, power-structures, and the need for processing reality in one’s own personal way.

Visitors are welcome to go in and view logical processes and absurd happenings that make up a regular day of operations. Feel free to move freely according to certain guidelines and protocols and stay as long as you wish.

Pläsnt Dschörnie - New Moves is the largest activation of a space made by the artist thus far, where traces of past activities are abundant, while new marks and trails are continually laid into place.

In recent years, Hayes-Chute has also made other major works such as The New Domestic Woodshop and Camp Solong. The New Domestic Woodshop is a series of short films based on Do-It-Yourself TV shows hosted by the artist. In each episode, we meet “Eth” who brings his personal domestic fantasies to life by constructing things (using his own distinct methodology) that improve his living situation. Camp Solong is an absurd yet heartfelt mini-institution in the form of a 3-day summer camp for adults. The camp focuses its entire program on the inevitable, impending task of “saying goodbye” that awaits not just at the end of the camp, but also at the end of all relations and life itself. Camp Solong is an ongoing collaboration with the artist Dafna Maimon.

In his work, Ethan Hayes-Chute (b. 1982, Freeport, Maine) explores vernacular approaches to everyday life. As a start of a new work, he goes through a role-playing process to determine the facts and figures behind the characters whose spaces he envisions. His main focus revolves around self-sufficiency, do-it-yourself mentality and human problem-solving capacities. He often creates spaces that lean towards the domestic realm that manifest in fragments, sections or fully enclosed variations. These environments are dressed with everyday objects that appear as if only momentarily vacated by their unseen inhabitants, their traces apparent on every surface.

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.